Daegu 2011

SOUTH KOREA

SHOT PUT

SPORTS SIMULTOR